nbc home boxer

Nederlandse Boxer Club

Welkom op de website van de Nederlandse Boxer Club, de officiële rasvereniging voor de Boxer in Nederland. De NBC is opgericht in 1904 en is erkend door de Raad van Beheer.

meer over de nederlandse boxer club

ALGEMENE LEDEN VERGADERING
Hieronder vindt u convocatie / agenda voor de Algemene Leden Vergadering van de Nederlandse Boxer Club.

Online of fysieke AV?
Vanwege de coronapandemie is het nu nog niet mogelijk om een fysieke te houden.
Ondanks dat onze Statuten de mogelijkheid van een digitale ALV niet kennen, hebben we als gevolg
van de Tijdelijke wet COVID - 19 Justitie en Veiligheid die de Overheid in april 2020 heeft ingesteld, wel de mogelijkheid om online te vergaderen.

Aanvang
De online vergadering zal plaatsvinden op 4 juni 2021, aanvang 20.00 uur.

Agenda ALV
De agenda en de agendastukken voor de Algemene Leden Vergadering kunt u, uiterlijk 2 weken voorafgaand aan de ALV, terugvinden op de besloten pagina van onze website.
Mocht u er prijs op stellen de stukken ook per post te ontvangen, dan kunt u dit doorgeven via secretariaat@nederlandseboxerclub.nl

Aanmelden
Om deel te kunnen nemen dient u zich vooraf aan te melden.
Aanmelding uitsluitend per e-mail vanaf 21.05.2021 aan het secretariaatsadres:
secretariaat@nederlandseboxerclub.nl
onder vermelding van gsm-nummer, e-mailadres en lidnummer, anders kan de uitnodiging voor de vergadering niet verstuurd worden.
Per Kringgroep kan slechts één afgevaardigde deelnemen.
De naam van de afgevaardigde dient vooraf aangemeld te worden.
Voor deelname aan de online ALV dient u te beschikken over
- een mobiele telefoon / 06 - nummer (uitsluitend voor authenticatie inloggen)
- een stabiele internetverbinding
- een PC, laptop of tablet
Om de efficiëntie van de vergadering te verhogen, verzoeken wij u vriendelijk eventuele vragen en / of opmerkingen ten aanzien van de agenda van de ALV voorafgaand, voor 21.05.2021, aan het bestuur
te doen toekomen.
Het bestuur zal er zorg voor dragen dat uw vragen, mits tijdig ontvangen, voor de ALV zijn beantwoord en / of van een reactie voorzien.
De vragen en antwoorden zullen op de besloten pagina van onze website worden geplaatst.
U kunt uw vragen sturen naar: secretariaat@nederlandseboxerclub.nl
NB De inlogcodes voor de bijbehorende stukken vindt u in Onze Boxers 2/2021

CONVOCATIE

ALGEMENE LEDEN VERGADERING VAN DE NEDERLANDSE BOXERCLUB

4 juni 2021

Aanvang 20.00 uur

 

AGENDA

 1. Opening

 2. Mededelingen en ingekomen stukken

 3. Financiën

                             - Financieel Jaarverslag 2020*
- Begroting 2022*

                             - Verslag Kascontrolecommissie*

                             - Vaststelling contributie 2022

                             - Verkiezing Kascontrole Commissie

  1. Jaarverslagen*

  2. Bestuursverkiezing**

  3. Wijziging VFR*

  4. Wijziging Statuten & HR

  5. Rondvraag

  6. Sluiting

   * De bijbehorende stukken vindt u tijdig op de website van de Nederlandse Boxer Club, die u als volgt kunt openen:

   - u kunt inloggen onderaan deze pagina (rode balk)

- het wachtwoord vindt u in Onze Boxers 2 op pagina 5

Leden die niet over een PC of internet beschikken kunnen de stukken aanvragen bij het secretariaat.

 ** Aftredend zijn dit jaar:

De voorzitter, Danny Wiggers en de secretaris, Loes van Nieuwland.

Loes van Nieuwland stelt zich herkiesbaar.

Danny Wiggers stelt zich niet herkiesbaar.

Het bestuur draagt Frits Jan van Wijk voor als voorzitter. Dhr. van

Wijk heeft zich bereid verklaard deze functie op zich te nemen

Eventuele (tegen)kandidaten voor deze bestuursfuncties kunnen zich

uitsluitend schriftelijk (niet digitaal),tot en met vrijdag 28.05.2021,

20.00 uur, aanmelden bij het secretariaat, onder vermelding van

volledige naam en adres van de kandidaat. Een lijst met handtekeningen van tenminste 10 NBC - leden, alsmede een bereidverklaring van de kandidaat dienen te zijn bijgevoegd.

Voor deze vergadering dient men zich vooraf aan te melden.

(Zie toelichting)

 

Categorie:
 • Info
 • Geen categorieën

Informatie over het ras

Hier vindt u op elk gebied veel informatie over het ras: gezondheid, schoonheid en karakter.

Tevens geeft deze site veel wetenswaardigheden over de NBC, haar activiteiten zoals bijvoorbeeld shows, wedstrijden en natuurlijk het jaarlijkse grootste evenement, de Kampioenschapsclubmatch.