Herplaatsing


De procedure voor herplaatsing en noodopvang is bedoeld om de fokker, de eigenaar en de (aspirant) nieuwe eigenaar een kader te bieden. Een kader om te verduidelijken wat bij herplaatsing verwacht mag worden van zowel de NBC als van de eigenaar en de (aspirant)-nieuwe eigenaar.

Als een eigenaar bij de NBC aangeeft een hond te willen herplaatsen, wordt deze in eerste instantie verwezen naar de fokker van de hond. (De NBC wil fokkers ook stimuleren dit op te nemen in het koopcontract).

De eigenaar dient (al dan niet met de hulp van de NBC) zelf contact op te nemen met de fokker. Ook in het geval dat het een importhond betreft zal men eerst de fokker op de hoogte stellen. De fokker kan namelijk via zijn eigen netwerk een nieuwe eigenaar zoeken of de hond terugnemen door middel van een fullxxxvideosfullxxxvideos.ccfullxxxvideosfullxxxvideosafstandsverklaring. Mocht herplaatsing via de fokker niet mogelijk zijn, dan kan de NBC helpen met het vinden van een nieuwe eigenaar. In urgente gevallen kan eventueel voor Noodopvang worden gezorgd (zie verder).

Herplaatsing

De NBC is bij de herplaatsing van een boxer niet meer dan een intermediair, die de informatie van de te herplaatsen hond beschikbaar stelt op de website om zo de eigenaar en de aspirant-eigenaar met elkaar in contact te brengen. Tijdens deze procedure blijft de hond bij de huidige eigenaar tot een nieuwe eigenaar is gevonden. Noodopvang is alleen in urgente situaties mogelijk.

De NBC is niet aansprakelijk voor de gezondheid en het gedrag van de herplaatste hond.

Voorwaarden voor Herplaatsing via de NBC
De eigenaar vult het formulier “Aanmelding herplaatsing Boxer” in. Deze aanvraag bevat alle gegevens van de hond, eventuele ziektegeschiedenis, reden van herplaatsing en gedragskenmerken ten aanzien van mensen, kinderen en andere (huis) dieren. Om voor herplaatsing via de NBC in aanmerking te komen is het vereist dat de hond in het bezit is van een stamboom.
Bij herplaatsing is de NBC niet meer dan een intermediair, die de informatie van de hond beschikbaar stelt op de website. De NBC is niet aansprakelijk voor de gezondheid en het gedrag van de betreffende hond.
In principe verblijft de te herplaatsen hond bij zijn huidige eigenaar, tot een nieuwe eigenaar zich aandient. In die periode zijn alle kosten voor voeding, dierenarts e.d. voor rekening van de huidige eigenaar. De huidige eigenaar is vrij om aan de nieuwe eigenaar een aankoopprijs voor de hond te vragen.
Wij adviseren koper en verkoper om duidelijke afspraken te maken omtrent kooprijs en proeftijd.
Mocht in de proefperiode blijken dat het geen geschikte plaatsing is, wordt de hond teruggegeven aan de oorspronkelijke eigenaar. Mocht de nieuwe eigenaar de plaatsing ongedaan willen maken, is hij verplicht de hond onmiddellijk en onvoorwaardelijk terug te geven aan de oorspronkelijke eigenaar.
Er kan worden afgesproken wie in de proeftijd verantwoordelijk is voor eventuele dierenartsenkosten.
De nieuwe eigenaar verplicht zich de overeengekomen afspraken na te komen en na ontvangst van het registratiebewijs de Boxer te laten her-registreren op naam van de nieuwe eigenaar.

Kosten

Als de eigenaar van de hond het formulier instuurt, maakt deze gelijktijdig een bedrag over van € 25.- als deze lid is van de vereniging óf een bedrag van € 35.- als deze geen lid is van de NBC op bankrekeningnummer NL85RABO0154462586 t.n.v.de Nederlandse Boxer Club, onder vermelding van Herplaatsing + naam hond en eigenaar.

Noodopvang

Informatie, financiële steun en hulp te bieden aan diegenen, die, om welke reden dan ook hun hond (en) niet meer kunnen houden. De financiële steun is in dit geval bedoeld voor de noodzakelijke huisvesting en algemene bestaanskosten van de hond(en) om in voldoende welzijn te kunnen leven, in afwachting van hun herplaatsing. Dit om te voorkomen dat Boxers aan een dierenasiel worden aangeboden.

Opvang en / of bemiddeling van de Boxers die in nood verkeren, waarbij het welzijn van de hond altijd op de eerste plaats komt.

Omstandigheden, waarbij hulp zal worden geboden :

overlijden van de eigenaar
ziekte van eigenaar(s) waardoor het onmogelijk is geworden de hond te verzorgen
echtscheidingen, waarbij de hond niet meer gewenst of te veel alleen is
verwaarlozing
verder alles wat met bovenstaande rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn in de ruimste zin van het woord.
Voldoet uw situatie niet aan een van de bovengenoemde situaties, maar meent u toch dat er sprake is van een Noodsituatie, neem dan contact op met de NBC.

Werkwijze

Om voor noodopvang via de NBC in aanmerking te komen is het vereist dat de hond in het bezit van een stamboom is. In eerste instantie wordt al het mogelijke gedaan om de Boxer in Nood rechtstreeks te herplaatsen bij een nieuwe eigenaar. Mocht dit niet mogelijk zijn dan wordt de hond opgevangen in de Noodopvang. Deze opvang is gelegen in een landelijke omgeving. Hier wordt de verzorging (inclusief medische) geregeld door de eigenaren van de noodopvang. Boxers zullen – indien niet geënt en gechipt – volledig geënt en gechipt worden. Gedurende de tijd dat de Boxer in de opvang verblijft, zal er goed naar het gedrag worden gekeken en indien mogelijk en wenselijk bijgestuurd. Noodopvang is alleen in urgente situaties mogelijk (zie boven).

Financiën

Personen die afstand willen / moeten doen van hun Boxer betalen een bedrag van € 90.- als tegemoetkoming in de kosten van de verzorging. Als geregistreerd NBC - lid betaalt men € 55.- . Bij aanmelding dient men de eventuele ziektegeschiedenis van de hond, reden van noodopvang en gedragskenmerken ten aanzien van mensen, kinderen en andere (huis) dieren op te geven. Verdere financiële middelen voor de Boxer in Nood, komen grotendeels uit donaties en opbrengsten van activiteiten.

Bij herplaatsing van een Boxer in Nood is de NBC niet meer dan een intermediair, die de informatie van de hond beschikbaar stelt op de website. De NBC is niet aansprakelijk voor de gezondheid en het gedrag van de betreffende hond. Bij herplaatsing van een Boxer in Nood, gelden de onderstaande regels.

Proeftijd

De (aspirant) nieuwe eigenaar heeft en proeftijd van 6 weken, om te onderzoeken of tot definitieve plaatsing kan worden overgegaan. Dit betekent, dat:

De aspirant - eigenaar betaalt een bedrag van € 90.- voor de bemiddeling en nazorg kosten.
tot 6 weken na plaatsing blijft de chipregistratie op naam van de 'NBC – Boxer in Nood' staan
gedurende deze periode zal er een nazorg - controle plaatsvinden bij de nieuwe eigenaar
Bij herplaatsing zal eventueel een gedrag en opvoedingsadvies worden gegeven aan de nieuwe eigenaar. Indien wenselijk en noodzakelijk kan een langer en intensief gedragstraject plaatsvinden bij de nieuwe eigenaar thuis. Dit laatste eventueel (in verband met de afstand) in samenwerking met een Kringgroep in de regio.
mocht in deze periode blijken dat het geen geschikte plaatsing is, is er, na teruggave van de hond, recht op restitutie van het plaatsingsgeld.
mocht de nieuwe eigenaar de plaatsing ongedaan willen maken, is hij verplicht de hond onmiddellijk en onvoorwaardelijk terug te geven aan de Noodopvang
De nieuwe eigenaar verplicht zich de overeengekomen afspraken na te komen en na ontvangst van het registratiebewijs de Boxer te laten herregistreren op naam van de nieuwe eigenaar.
Er kan worden afgesproken wie in de proeftijd verantwoordelijk is voor eventuele dierenartsenkosten.
Voldoet uw situatie niet aan een van de bovengenoemde situaties, maar meent u toch dat er sprake is van een Noodsituatie, neem dan contact op.

Categorie:
  • Herplaatsing
  • Geen categorieën

Dit post feed contains no content.

Please add some post posts to load them here.

Toevoegen Post Nu posten →