Huishoudelijk Reglement


Gedurende een voorbereidingstijd van meer dan 2 jaar, werd input vanuit de leden verzameld en
overleg gevoerd met de Kringgroepen.
Tijdens de Bijzondere Algemene Leden Vergadering van 23 juli 2021 konden het concept nieuwe
Statuten en de update van het Huishoudelijk Reglement in stemming worden gebracht.
In het concept zijn eveneens opgenomen de wettelijke bepalingen van
de “Wet Bestuur en Toezicht
Rechtspersonen”, welke op 1 juli 2021 in werking is getreden.
Beide genoemde documenten werden op de vergadering van 23 juli 2021 aangenomen en
aansluitend door de Raad van Beheer goedgekeurd.
Beide stukken zijn op 11 oktober 2021 notarieel verleden bij mr. Fedde Op de Coul van Heuvelrug
Notarissen.
D.w.z. dat Statuten en Huishoudelijk Reglement zoals hierna gepubliceerd vanaf 11 oktober 2021 van
kracht zijn.