Keurmeester / Judge

P. Roose

Ik ben in 1942 in Nederland geboren en ben in Roosendaal opgegroeid met honden, voornamelijk kruisingen van Mechelaars en Duitse herders. Als ventje van zeven ben ik een keer op mijn fietsje naar Zundert gereden om een pup te halen. Want onze buurvrouw had verteld dat ze daar jonge hondjes hadden. Mijn ouders wisten van niets en hebben me, samen met alle buurtbewoners, overal gezocht. Ik kwam pas ’s nachts thuis, het hondje had ik onder mijn trui meegenomen. Mijn vader was zo opgelucht dat hij mij, toen hij me zag, een lel gaf waar ik van omviel!

Ik trouwde in 1963 en ging in België wonen, 8 km. ten zuiden van mijn geboorteplaats en net over de grens.

Duitse Herders waren toen veel “scherper” en beten dus makkelijker, daarom hebben we een poos geen honden gehad toen onze kinderen nog klein waren.

Maar we misten het hebben van een hond heel erg en kregen het advies om naar een kindvriendelijke Boxer te gaan kijken. We hebben een teefje gekocht, waar we erg blij mee waren en die mooi met onze kinderen opgroeide. Fokken wilden we toen nog niet, maar na een paar hondenshows kregen we het advies om het toch te doen. Deze teef werd de stammoeder van onze kennel, die we ook naar haar hebben genoemd: After Tacha.

Mijn eerste nestje fokte ik in 1972.

Het fokken deden we onder begeleiding van de fokker waar Tacha vandaan kwam, want broodfok, daar wilden we ons niet mee bezig houden. Het eerste nestje was zo weg. Daar hadden we later wel spijt van, want we hadden er graag eentje gehouden.

Anderhalf jaar later hadden we een volgend nestje en daar hebben we er wel eentje van gehouden.

Een Boxer is een Werkhondenras, die ik ging ook africhtten. Met mijn Boxers heb ik geweldige resultaten behaald in de nationale en internationale programma’s.

We liepen veel shows, waar natuurlijk keurmeesters aanwezig waren en het keurmeesterschap trok mij ook erg aan. Ik ging de keurmeesteropleiding volgen en dat was een zware studie. Je moest heel veel weten over de spieren, de bouw, erfelijkheid, heel de anatomie en ook nog eens de reglementen. Er was toen geen officieel examen, maar wel een proefexamen en daar haalde ik 86% voor.

Ik ben niet meteen keurmeester geworden, maar pas na een aantal jaren. Mijn eerste nationale keuring vond plaats in 1984 en in 1988 had ik mijn eerste internationale show.

In 1989 ben ik benoemd als Internationaal Keurmeester. De eerste keuring na mijn benoeming was in Antwerpen, in 1990.

Mijn eerste buitenlandse keuring was in Nederland, in Leeuwarden op 14 september 1990. Vanaf 1992 ging ik steeds verder de wereld over om te keuren: Engeland, Rusland, Estland, Australië, Polen, Jeruzalem, Amerika, Indonesië.

Ik wilde ook graag andere rassen keuren, maar voor elk ras moet je apart examen doen. Het eerste examen wat ik na de Boxer deed was voor de Engelse Bulldog, omdat we die zelf ook hadden. In totaal heb ik 46 examens gedaan in 28 jaar tijd.

In 1992 stopte ik met fokken omdat ik het geen goede combinatie vond met het keurmeesterschap.

Een hond uit mijn laatste nest won de German Jahres Sieger 1993:

Champ. Percival After Tacha, IPO 3 (zoon van Ch. Rufus van de Houtrib en Ch. Jessica After Tacha IPO 2).

Ik ben Groepskeurmeester van Rasgroep 2 en 75 rassen. Per jaar keur ik ongeveer 35 keer in Amerika, Australië, Indonesië, Israël, Scandinavië en de meeste Europese landen tijdens met Europese en Wereldkampioenschappen.

Ik vergeet nog te vermelden dat ik, samen met de heren Christ Maas (waar wij ook vergaderden) en de Jong (latere NBC secretaris), praktisch organisator was van de “koffiepraatjes”, de voorloper van de Kringgroepen in West Brabant, Zeeland en België.

Dat was heel succesvol met meerdere keren meer dan volle zalen!

Verder ben ik benoemd als erelid van de Nederlandse Mastino Napoletano en Fila Brasileiro Club, als waardering omdat ik hen enkele malen uit moeilijkheden heb geholpen i.v.m. afzeggende Keurmeesters

In besturen zit ik niet omdat dit in conflict zou kunnen komen met mijn keurmeesterschap!

In totaal heb ik 775 keer gejureerd en ik heb van allemaal genoten.

Ik hoop dat u dat ook doet!

Ik wens alle exposanten en sympathisanten een succesvol en gezellig weekend.

Piet Roosenboom

 

I was born in the Netherlands in 1942 and grew up in Roosendaal with dogs, mainly crossbreeds of Malinois and German Shepherds. As a seven-year-old boy, I once rode to Zundert on my bicycle to get a puppy. Because our neighbor had told us that they had young dogs there. My parents knew nothing and, together with all the local residents, looked everywhere for me. I only came home at night, I had taken the dog with me under my sweater. My father was so relieved that when he saw me he gave me a slap that made me fall over!

I married in 1963 and went to live in Belgium, 8 km. south of my hometown and just across the border.

German Shepherds were much “sharper” back then and therefore bit easier, which is why we didn’t have dogs for a while when our children were still small.

But we really missed having a dog and were advised to look for a child-friendly Boxer. We bought a bitch, which we were very happy with and who grew up beautifully with our children. We did not want to breed at the time, but after a few dog shows we were advised to do it anyway. This bitch became the matriarch of our kennel, which we also named after her: After Tacha.

I bred my first litter in 1972.

We did the breeding under the supervision of the breeder where Tacha came from, because we did not want to deal with bread breeding. The first litter was gone in no time. We regretted that later, because we would have liked to keep one.

A year and a half later we had another litter and we kept one of them.

A Boxer is a working dog breed, which I also trained. I have achieved great results with my Boxers in national and international programs.

We attended many shows, where of course judges were present and being a judge also really appealed to me. I went to judge training and that was a tough study. You had to know a lot about the muscles, construction, heredity, the whole anatomy and also the regulations. There was no official exam at the time, but there was a trial exam and I got 86% on it.

I did not immediately become a judge, but only after a number of years. My first national judging took place in 1984 and in 1988 I had my first international show.

In 1989 I was appointed as International Judge. The first judging after my appointment was in Antwerp, in 1990.

My first judging abroad was in the Netherlands, in Leeuwarden on September 14, 1990. From 1992 onwards, I continued to travel around the world to judge: England, Russia, Estonia, Australia, Poland, Jerusalem, America, Indonesia.

I would also like to judge other breeds, but you have to take a separate exam for each breed. The first exam I took after the Boxer was for the English Bulldog, because we had one ourselves. In total I have taken 46 exams in 28 years.

In 1992 I stopped breeding because I didn’t think it was a good combination with being a judge.

A dog from my last litter won the German Jahres Sieger 1993:

Champ. Percival After Tacha, IPO 3 (son of Ch. Rufus van de Houtrib and Ch. Jessica After Tacha IPO 2).

I am a Group Judge for Breed Group 2 and 75 breeds. I judge approximately 35 times a year in America, Australia, Indonesia, Israel, Scandinavia and most European countries during European and World Championships.

I forgot to mention that, together with Mr Christ Maas (where we also met) and Mr de Jong (later NBC secretary), I was the practical organizer of the “coffee chats”, the predecessor of the Circle Groups in West Brabant, Zeeland and Belgium .

That was very successful with more than full houses several times!

Furthermore, I have been appointed as an honorary member of the Dutch Mastino Napoletano and Fila Brasileiro Club, in appreciation because I have helped them out of difficulties on several occasions due to canceling judges.

I am not a boardmember, because this could conflict with my judging!

In total I judged 775 times and I enjoyed them all.

I hope you do too!

I wish all exhibitors and sympathizers a successful and enjoyable weekend.