Lidmaatschap


Lid worden van de Nederlandse Boxer Club

Lid zijn van een vereniging houdt in dat het lid de doelstelling van de vereniging steunt. De leden hebben toegang tot de Algemene Leden Vergadering (ALV). Leden die niet enkel de ideeën van de vereniging steunen, maar ook een bijdrage leveren aan het doel van de vereniging in de vorm van inzet zoals bestuurs-/werkgroepsleden en/of kringgroepsmedewerker, worden fullxxxvideosfullxxxvideos.ccwel actieve leden genoemd.
Alle leden, actief zowel als passief, zijn voor de vereniging even belangrijk omdat zij niet enkel de ideeën van de vereniging steunen, maar met hun bijdrage onze club in staat stellen de verschillende taken te bekostigen.

De Nederlandse Boxer Club kent de volgende categorieën lidmaatschappen:  
Gewoon lid woonachtig in Nederland € 37,50 per jaar
Gewoon lid woonachtig binnen Europa € 47,50 per jaar
Gewoon lid woonachtig buiten Europa € 52,50 per jaar
Gezinslid (op één adres wonende in binnen- of buitenland) € 17,00 per jaar
Jeugdlid € 17,00 per jaar

Aanmelden als lid

U kunt zich online aanmelden bij de Ledenadministratie, waarna u binnen 14 dagen per e-mail van het te betalen bedrag in kennis wordt gesteld. Een papieren factuur per post kost € 2,50 extra.Indien u na 30 juni lid wordt, betaalt u een gereduceerde prijs (geldt uitsluitend voor Hoofdleden, niet van toepassing op Gezinsleden en Jeugdleden). Met uw betaling voor het lopende jaar,alsmede het entreegeld, dient u tegelijkertijd de contributie voor het daarop volgende jaar te voldoen.

  •  
  • De totale kosten bedragen in een dergelijk geval dus:  
    entreegeld/administratiekosten € 10,00
    het lidmaatschapsgeld voor een half jaar, zijnde € 18,75
    het lidmaatschapsgeld voor het komende jaar (indien wonend binnen Nederland) € 37,50

    Uw aanmelding wordt pas in behandeling genomen als het door u te betalen bedrag op de rekening van de NBC is bijgeschreven. Tot die tijd ontvangt u geen clubblad.

Na ontvangst van de betaling wordt de naam van het nieuwe lid in "Onze Boxers" gepubliceerd en wordt hem/haar "Onze Boxers" toegezonden.Na aanmelding en acceptatie blijft men gedurende 1 jaar "aspirantlid" (Art.10 lid 2 van de Statuten). Dit houdt in dat men gedurende dat jaar wel toegang tot de Algemene Leden Vergadering heeft, maar geen stemrecht (Art.1 lid 4 van het Huishoudelijk Reglement).Voor vragen kunt u ook contact opnemen met de Ledenadministratie via e-mail of telefoon (0229-201986).

Met ingang van 01.01.2015 krijgen uitsluitend fokkers een lidmaatschapskaart.Aan de overige leden wordt op aanvraag een lidmaatschapskaart verstrekt.Indien u aan officiële examens deel wilt nemen met uw Boxer, dienen zowel eigenaar als geleider van de betreffende hond, lid te zijn van de NBC (of een andere door de Raad van Beheer erkende vereniging).

Voor beiden dient tijdig een lidmaatschapskaart aangevraagd te worden.
Aanvragen bij: ledenadministratie@nederlandseboxerclub.nl

Als u dit nog niet gedaan heeft, wilt u dan uw e-mailadres alsnog doorgeven aan onze Ledenadministratie: ledenadministratie@nederlandseboxerclub.nl

Afmelden als lid

Opzegging van het lidmaatschap dient vóór 1 december van het lopende jaar schriftelijk of per e-mail te gebeuren bij de Ledenadministratie.

Adreswijzigingen

Wijzigingen in uw (post)adres, dient u schriftelijk door te geven aan de Ledenadministratie.

Betalingen

De Nederlandse Boxer Club heeft een bankrekening bij de Rabobank (BIC: RABONL2U),
IBAN: NL85RABO0154462586 t.n.v. de Nederlandse Boxer Club, onder vermelding van uw lidnummer.

Ledenadministratie

ledenadministratie@nederlandseboxerclub.nl – Tel. 06-53611647