Nieuws Raad van Beheer


Categorie:
  • nieuws rvb
  • Geen categorieën

Nieuwsbrief Raad van Beheer Corona-virus

19/03/2020 op nieuws rvb

Evenementen Raad van Beheer (Corona-Virus)

Beste lezer, 

Bij deze sturen ook wij, ter informatie, de mailing die zojuist naar de leden van de Raad van Beheer is verzonden. 

Op donderdag 12 maart jl. informeerde wij u omtrent de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus in Nederland. Dagelijks worden wij geïnformeerd via de media omtrent de actuele ontwikkelingen rondom het coronavirus in Nederland.  De gezondheid van onze medewerkers, leden, deelnemers en relaties staat hierbij voorop. Wij willen de continuïteit van onze dienstverlening kunnen blijven waarborgen. Wij begrijpen dat de huidige maatregelen ook voor u persoonlijk enorme impact kunnen hebben. Zeker in bepaalde branches is het nu extreem complex en uitdagend om te kunnen blijven bestaan. Iedereen in Nederland: blijf thuis bij klachten zoals neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Mijd sociale contacten. Bijeenkomsten met meer dan 100 personen worden in heel Nederland afgelast. Dat geldt ook voor publieke locaties zoals musea, concertzalen, theaters, sportclubs en sportwedstrijden. Voor kwetsbare personen (ouderen en personen met verminderde weerstand) geldt: vermijd grote gezelschappen en openbaar vervoer. In het algemeen wordt mensen dringend verzocht om bezoek aan kwetsbare personen te beperken. De maatregelen gelden voor heel Nederland en minimaal tot 6 april a.s. Gezien de enorme impact van dit virus op onze samenleving en alle vergaande maatregelen die landelijk en in de wereld zijn genomen gaan wij ervanuit dat de termijn na 6 april verlengd zal worden.
 
Het bestuur van de Raad van Beheer heeft op basis van de actuele situatie besloten om alle evenementen die op de agenda stonden in de maanden april en mei te annuleren. Via de gebruikelijke kanalen houden wij u op de hoogte van alle ontwikkelingen die van belang zijn voor onze vereniging en organisatie. Wij adviseren onze aangesloten verenigingen dringend dit beleid ook over te nemen voor alle verenigingsactiviteiten, te weten vergaderingen, keuringen, trainingen, lezingen en dergelijke door uw vereniging of organisatie georganiseerd in deze periode. Het zou kunnen dat deze periode ook na mei zal moeten worden gecontinueerd. Het bestuur van de Raad van Beheer volgt hierin de richtlijnen van het RIVM en geeft nu al aan om ook rekening te houden met de voortzetting van deze maatregelen in de maanden juni en juli van dit jaar.

Op 8 april en 18 mei hadden wij klankbordsessies/beleidssessies gepland voor de implementatie van nieuw beleid op het gebied van fokkerij en gezondheid. Dit nieuwe beleid zou dan tijdens de juni AV voor besluitvorming worden aangeboden aan onze leden. Dit zorgvuldige voorbereidingsproces kan nu niet op de geplande wijze plaatsvinden. Tevens kunnen de rasgoepen- en rayon vergaderingen die noodzakelijk zijn voor voorbereiding van de AV niet op de gebruikelijke wijze plaatsvinden. Het bestuur onderzoekt of wellicht via digitale communicatie online informatiesessies een optie zouden kunnen zijn. Tevens is het onzeker of dat de juni AV op de gebruikelijke wijze kan plaatsvinden.

Vooralsnog zal het bestuur volgens de gebruikelijke procedure de AV van 27 juni bijeenroepen. Alleen de noodzakelijke onderwerpen, zoals de jaarstukken, zullen geagendeerd worden. Voor de overige onderwerpen zal een aparte BAV gehouden worden.

Indien de coronacrisis aanhoudt en het op grond van de dan geldende richtlijnen niet mogelijk is een AV in juni te houden, zal deze uitgesteld moeten worden. Dan ontstaat echter een situatie dat de Raad van Beheer niet kan voldoen aan statutaire en wettelijke verplichtingen. Het bestuur gaat ervan uit dat in dat geval ook de overheid de termijnen zal verruimen. Tevens kan de Raad van Beheer dan een beroep doen op de redelijkheid en billijkheid, zodat toch rechtsgeldige besluiten genomen kunnen worden.

Het kantoor en de buitendienst werken vooralsnog op de gebruikelijke sterkte. De buitendienst werkt volgens een speciaal protocol. De betrokkenen die de dienstverlening afnemen worden hier vooraf over geïnformeerd.  Wij houden u op de hoogte van eventuele wijzigingen en/of aanpassingen in onze bereikbaarheid en dienstverlening.

De vragen en antwoorden die volgen uit deze maatregelen vanuit de overheid worden op www.rijksoverheid.nl/coronavirus regelmatig aangevuld.

Namens het bestuur en onze medewerkers wensen wij u veel sterkte in deze moeilijke en onzekere periode. Wij hopen u allen weer te mogen ontmoeten in betere tijden. Erop vertrouwend u naar behoren te hebben geïnformeerd.
 
Met vriendelijke groet,
 
Rony Doedijns, directeur              Jack Alberts, voorzitter

Evenementen Raad van Beheer (Corona-virus)

12/03/2020 op nieuws rvb

Evenementen Raad van Beheer (Corona-Virus)

Beste lezer, 

In Nederland gelden vanaf donderdag 12 maart 2020 nieuwe maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Minister-president Rutte en minister Bruins lichtten de maatregelen (gebaseerd op advies van het RIVM) toe tijdens een persbijeenkomst heden middag.
 
De maatregelen die voor onze activiteiten van toepassing zijn:
Iedereen in Nederland: blijf thuis bij klachten zoals neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Mijdt sociale contacten. Bel pas met huisarts als klachten verergeren.
Bijeenkomsten met meer dan 100 personen worden in heel Nederland afgelast. Dat geldt ook voor publieke locaties zoals musea, concertzalen, theaters, sportclubs en sportwedstrijden.
Mensen in heel Nederland worden opgeroepen zoveel mogelijk thuis te werken of de werktijden te spreiden.
Voor kwetsbare personen (ouderen en personen met verminderde weerstand) geldt: vermijd grote gezelschappen en openbaar vervoer. In het algemeen wordt mensen dringend verzocht om bezoek aan kwetsbare personen te beperken.
 
Tot slot: de maatregelen gelden voor heel Nederland tot en met 31 maart. Dat geldt ook voor Noord-Brabant.
 
Vanaf donderdag 12 maart wordt deze informatie aangevuld en worden de vragen en antwoorden die volgen uit deze nieuwe maatregelen op www.rijksoverheid.nl/coronavirus aangevuld.
 
Hieronder treft u het overzicht van de compacte evenementen met een beperkt aantal deelnemers tot en met 31 maart a.s. welke kunnen doorgang vinden. Wij adviseren u bij vragen direct contact op te nemen met de organisatie van het evenement.
 

Update Raad van Beheer Themadag Fokkerij! Let op ANNULERING!!

11/03/2020 op nieuws rvb

UPDATE Infodag professionele fokkerij, let op ANNULERING

Aan de verenigingen aangesloten bij de Raad van Beheer
 
___________________________________________________
 
 
Geacht bestuur,
 
 
Op 24 februari jl. en 6 maart jl. (reminder). hebben wij u een uitnodiging gestuurd voor het bijwonen van een informatie- en klankbordsessie met betrekking tot de fokkerij en gezondheidsmonitoring van onze rassen.
 Het bestuur is unaniem van mening dat de kynologie op zeer korte termijn passende maatregelen zal moeten nemen om de fokkerij en het gezondheidsbeleid extra te borgen binnen onze structuur van reglementen en uitvoeringsregels.
 
 
De aanmeldingen voor de geplande sessies op 17 en 18 maart a.s. zijn zeer minimaal, waardoor wij genoodzaakt zijn deze avonden te annuleren. Gezien het enorme belang van de geagendeerde onderwerpen heeft het bestuur besloten een nieuwe datum te prikken.
 
  1. De nieuwe datum voor de landelijke informatie- en klankbordsessie is: WOENSDAG 8 APRILa.s.. locatie Schimmel 1885 in Woudenberg, aanvang 20:00 uur.
  2. 18 mei algemene beleidsvormende sessie: locatie Aeres Barneveld, aanvang 20:00 uur
  3. 27 juni Algemene Vergadering besluitvormend: locatie Aeres Barneveld, aanvang 14:00 uur
 
Tijdens deze informatiesessies willen wij de navolgende thema’s behandelen (zie uitvoerige toelichting bericht van 24 februari jl.):
 
  * Beleid m.b.t. registratie van kortsnuitige rassen bij (g)een ministerieel akkoord op het fokbegeleidingsplan
  * Beleid en monitoring rondom registratie voor epilepsie
  * Beleid m.b.t. aankeuring en registratie van look-a-likes
  * Voorstellen in het KR t.a.v. algemeen beleid voor handhaving omtrent fokkerij en gezondheid
  * Invoering van SNP Markers
 
In het belang van een goede en zorgvuldige voorbereiding binnen dit besluitvormingsproces is uw aanwezigheid bij deze sessies zeer gewenst. Wij zullen de besturen van de rasgroepen en rayons verzoeken deze punten te agenderen voor hun rasgroep- rayon overleg.
 
 
Wij nodigen u van harte uit om aanwezig te zijn bij bovengenoemde sessies en verzoeken u vriendelijk om u(opnieuw) aan te melden zodat wij de locatie en organisatie hierop kunnen aanpassen.
 
 
Aanmelden kan tot 10 dagen voor elke sessievia: leden@raadvanbeheer.nl(alleen voor bestuursleden en commissieleden van onze verenigingen)
 
Met vriendelijke groet, namens het bestuur
 
Gabri Kolster | Fokkerij en Gezondheid