Reglement Pupinfo


Artikel 1

De Nederlandse Boxer Club, geeft een overzicht van de op dit moment beschikbare nestjes/pups die aangeboden zijn door de fokkers van de NBC. De ouderdieren van de nestjes die vermeld worden bij de pupinfo voldoen aan alle eisen (welzijn, gezondheid en exterieur welke zijn vastgelegd in het Verenigings Fokreglement) om voor de pupinfo in aanmerking te komen.

Artikel 2

Met het beheren van de pupinfo is een daartoe door het bestuur aangewezen persoon belast.
Deze functionaris verwijst naar de op dat ogenblik bij de pupinfo bekend zijnde nesten, zoals bedoeld in artikel 1 en heeft in dezen ook een controlerende taak.
Herplaatsing van via de pupinfo verkregen pups kan alleen plaatsvinden via de fokker en eventueel de NBC-website (hier).
De functionaris pupinfo rapporteert rechtstreeks aan het bestuur en neemt haar regelgeving in acht.
Het bestuur legt over de gang van zaken verantwoording af aan de Algemene Leden Vergadering.

Artikel 3

De functionaris pupinfo legt een lijst aan van alle nesten die zijn aangemeld en in aanmerking komen voor plaatsing op de pupinfo. Op deze lijst worden de namen van de ouderdieren, plus namen, adressen en telefoonnummers van de fokkers vermeld.
De gegevens van de beschikbare nesten worden op de NBC-website geplaatst.

Artikel 4

De fokker dient conform het Verenigings Fokregelement de dekaangifte binnen 3 weken na dekking te doen. Deze zullen kosteloos op de website worden vermeld.

Artikel 5

Om in aanmerking te kunnen komen voor plaatsing van een nest op de Pupinfo dienen de ouderdieren te voldoen aan het VFR.

Artikel 6

Noch de fokker, noch de gegadigden of aspirant-kopers kunnen de functionaris pupinfo, het bestuur van de NBC of de vereniging, op welke wijze dan ook, aansprakelijk stellen inzake gevolgen, van welke aard dan ook, die kunnen voortvloeien uit de gelegde contacten.

Artikel 7

In bijzondere gevallen beslist het bestuur van de NBC omtrent al dan niet plaatsing van een nest op de pupinfo.